NAVIGATIE
SOCIAL
©2024 Danssa Alle rechten voorbehouden Privacy Made with MAGIX






Algemene

Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, activiteiten, overeenkomsten en/of werkzaamheden van Danssa. 1. Inschrijven: a. Men schrijft zich in voor een seizoencursus, een korte cursus of een activiteit, hierdoor wordt men verplicht het volledige lesgeld vooraf te voldoen. Een seizoen is 10 maanden van september t/m juni (tijdens schoolvakanties worden er geen reguliere lessen gegeven). De lesdata van de korte cursussen en workshops worden vooraf bekend gemaakt. Indien U later in een cursus instroomt wordt het lesgeld naar rato verrekend. b. Inschrijvingen voor een seizoencursus zijn voor onbepaalde tijd en worden automatisch verlengd. Inschrijvingen voor korte cursussen en activiteiten zijn voor bepaalde duur en worden niet automatisch verlengd. c. Inschrijvingen zijn persoonsgebonden en kunnen niet op andere personen worden overgedragen. d. Minderjarigen mogen zich zonder toestemming van ouder(s)/voogd niet inschrijven. Ouder(s)/voogd die een overeenkomst voor minderjarigen aangaan zijn ten alle tijden mede verantwoordelijk voor de algemene voorwaarden en de geldende huisregels. 2. Lidmaatschap: a. Indien men zich inschrijft ben je automatisch lid van Danssa. b. Het lidmaatschap eindigt bij opzegging (zie punt 5). 3. Betalen: a. Betaling geschied vóór of tijdens de eerste les/activiteit, dit kan door middel van een betalingsverzoek of door contant af te rekenen. De betalingsverzoeken worden verstuurd na inschrijving en dient binnen het gestelde betalingstermijn te worden voldaan. Een seizoencursus kan in termijnen worden betaald. b. Bij niet tijdige betaling kan men geweigerd worden op de les/activiteit. Bij in gebreke blijven van betaling zijn bijkomende kosten (zoals administratieve kosten incassobureau, enz.) voor rekening van het lid c.q. ondergetekende. c. Afwezigheid van een lid tijdens de lessen/activiteiten ontheft het lid c.q. ondergetekende niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde lesgeld en geeft geen recht op restitutie. d. Danssa behoudt zich het recht voor de lestarieven per seizoen (sep-juni) te indexeren. 4. Lesdoorgang: a. Bij gegronde redenen (overmacht situaties) kan Danssa lessen/activiteiten annuleren zonder dat hier inval en/of financiële consequenties aan verbonden zijn. b. Wanneer er wegens ziekte van een docent tenminste vier of meerdere weken achtereenvolgende lessen komen te vervallen, kan restitutie van lesgeld schriftelijk worden aangevraagd. Inhaallessen of lessen die worden gegeven door een vervangende docent vallen daar niet onder. c. Als de beschikbaarstelling van de accommodatie niet kan worden voldaan, zal geen teruggave van de betaalde bedragen plaatsvinden. Echter zullen de lessen/activiteiten op een nog nader te bepalen tijdstip ingehaald kunnen worden. d. Lessen/activiteiten vinden alleen doorgang bij voldoende deelname. Bij onvoldoende deelname worden de lessen/activiteiten door Danssa geannuleerd en hoeft er geen lesgeld betaald te worden. Indien u al betaald heeft vindt restitutie van het betreffende lesgeld plaats. 5. Opzeggen: a. Een seizoencursus kan schriftelijk, middels het uitschrijfformulier, worden opgezegd. Deze is op de les of per mail te verkrijgen. Opzeggen kan uiterlijk één maand voor het volgende betaaltermijn. Het huidige termijn blijft u verschuldigd, daarna hoeft u niets meer te betalen. Indien men te laat opzegt is het lid c.q. ondergetekende verplicht het volledige verschuldigde bedrag voor het volgende termijn te voldoen. Het mondelinge opzeggen van het lidmaatschap wordt niet als officiële opzegging in aanmerking genomen. Een korte cursus of workshop wordt automatisch opgezegd na de laatste les/activiteit. b. Indien men tussentijds een cursus wil beëindigen/opzeggen kan men dit schriftelijk of per e-mail doen middels het uitschrijfformulier. Bij tussentijdse beëindiging/opzegging van de lessen blijft men lesgeld verschuldigd over de gehele cursus. Slechts in gevallen van langdurige ziekte van het lid met daarbij een overhandiging van een doktersverklaring of bij verhuizing naar een andere woonplaats buiten de regio kan hiervan worden afgeweken. Dit ter beoordeling van Danssa, verzoeken hiertoe dienen schriftelijk te gebeuren! 6. Wijzigingen: Adreswijzigingen en/of andere belanghebbende mededelingen dienen op tijd schriftelijk doorgegeven te worden. 7. Beeldmateriaal: Tijdens de lessen/activiteiten kunnen foto's en/of video opnamen worden gemaakt. Het lid c.q. ondergetekende geeft toestemming dat deze beeldopnamen door Danssa mogen worden gebruikt voor promotionele doeleinden. Indien u uw toestemming wilt intrekken, dient u dit schriftelijk doen. 8. Aansprakelijkheid: a. Danssa is niet aansprakelijk voor blessures, ongeval, letsel of schade (zowel fysiek als materieel). Het volgen van lessen/activiteiten geschied geheel op eigen risico. Men blijft zelf verantwoordelijk voor deelname aan de les/activiteit i.v.m. ongeval of letsel. b. Danssa is niet aansprakelijk voor schade aan zaken (roerend en onroerende goederen) en/of schade aan derden veroorzaakt door de deelnemers. Kosten hieruit voortvloeiend worden op de deelnemers verhaald. c. Danssa is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van eigendommen van de deelnemers. 9. Akkoord: Door inschrijving gaan leden van Danssa c.q. ondergetekenden akkoord met de algemene voorwaarden en is hij/zij gehouden de geldende huisregels na te leven. 10. Onvoorzien: In gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien zijn beslist Danssa hierover. Danssa behoudt zich het recht tot wijzigingen binnen de algemene voorwaarden.
NAVIGATIE
SOCIAL
© 2024 Danssa Alle rechten voorbehouden Made with MAGIX






Algemene

Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, activiteiten, overeenkomsten en/of werkzaamheden van Danssa. 1. Inschrijven: a. Men schrijft zich in voor een seizoencursus, een korte cursus of activiteit, hierdoor wordt men verplicht het volledige lesgeld vooraf te voldoen. Een seizoen is 10 maanden van september t/m juni (tijdens schoolvakanties worden er geen reguliere lessen gegeven). De lesdata van de korte cursussen en workshops worden vooraf bekend gemaakt. Indien U later in een cursus instroomt wordt het lesgeld naar rato verrekend. b. Inschrijvingen voor een seizoencursus zijn voor onbepaalde tijd en worden automatisch verlengd. Inschrijvingen voor korte cursussen en activiteiten zijn voor bepaalde duur en worden niet automatisch verlengd. c. Inschrijvingen zijn persoonsgebonden en kunnen niet op andere personen worden overgedragen. d. Minderjarigen mogen zich zonder toestemming van ouder(s)/voogd niet inschrijven. Ouder(s)/voogd die een overeenkomst voor minderjarigen aangaan zijn ten alle tijden mede verantwoordelijk voor de algemene voorwaarden en de geldende huisregels. 2. Lidmaatschap: a. Indien men zich inschrijft ben je automatisch lid van Danssa. b. Het lidmaatschap eindigt bij opzegging (zie punt 5). 3. Betalen: a. Betaling geschied vóór of tijdens de eerste les/activiteit, dit kan door middel van een betalingsverzoek of door contant af te rekenen. De betalingsverzoeken worden verstuurd na inschrijving en dient binnen het gestelde betalingstermijn te worden voldaan. Een seizoencursus kan in termijnen worden betaald. b. Bij niet tijdige betaling kan men geweigerd worden op de les/activiteit. Bij in gebreke blijven van betaling zijn bijkomende kosten (zoals administratieve kosten, incassobureau, enz.) voor rekening van het lid c.q. ondergetekende. c. Afwezigheid van een lid tijdens de lessen/activiteiten ontheft het lid c.q. ondergetekende niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde lesgeld en geeft geen recht op restitutie. d. Danssa behoudt zich het recht voor de lestarieven per seizoen (sep-juni) te indexeren. 4. Lesdoorgang: a. Bij gegronde redenen (overmacht situaties) kan Danssa lessen/activiteiten annuleren zonder dat hier inval en/of financiële consequenties aan verbonden zijn. b. Wanneer er wegens ziekte van een docent tenminste vier of meerdere weken achtereenvolgende lessen komen te vervallen, kan restitutie van lesgeld schriftelijk worden aangevraagd. Inhaallessen of lessen die worden gegeven door een vervangende docent vallen daar niet onder. c. Als de beschikbaarstelling van de accommodatie niet kan worden voldaan, zal geen teruggave van de betaalde bedragen plaatsvinden. Echter zullen de lessen/activiteiten op een nog nader te bepalen tijdstip ingehaald kunnen worden. d.Lessen/activiteiten vinden alleen doorgang bij voldoende deelname. Bij onvoldoende deelname worden de lessen/activiteiten door Danssa geannuleerd en hoeft er geen lesgeld betaald te worden. Indien u al betaald heeft vindt restitutie van het betreffende lesgeld plaats. 5. Opzeggen: a. Een seizoencursus kan schriftelijk, middels het uitschrijfformulier, worden opgezegd. Deze is op de les of per mail te verkrijgen. Opzeggen kan uiterlijk één maand voor het volgende betaaltermijn. Het huidige termijn blijft u verschuldigd, daarna hoeft u niets meer te betalen. Indien men te laat opzegt is het lid c.q. ondergetekende verplicht het volledige verschuldigde bedrag voor het volgende termijn te voldoen. Het mondelinge opzeggen van het lidmaatschap wordt niet als officiële opzegging in aanmerking genomen. Een korte cursus of workshop wordt automatisch opgezegd na de laatste les/activiteit. b.Indien men tussentijds een cursus wil beëindigen/opzeggen kan men dit schriftelijk of per e-mail doen middels het uitschrijfformulier. Bij tussentijdse beëindiging/opzegging van de lessen blijft men lesgeld verschuldigd over de gehele cursus. Slechts in gevallen van langdurige ziekte van het lid met daarbij een overhandiging van een doktersverklaring of bij verhuizing naar een andere woonplaats buiten de regio kan hiervan worden afgeweken. Dit ter beoordeling van Danssa, verzoeken hiertoe dienen schriftelijk te gebeuren! 6. Wijzigingen: Adreswijzigingen en/of andere belanghebbende mededelingen dienen op tijd schriftelijk doorgegeven te worden. 7. Beeldmateriaal: Tijdens de lessen/activiteiten kunnen foto's en/of video opnamen worden gemaakt. Het lid c.q. ondergetekende geeft toestemming dat deze beeldopnamen door Danssa mogen worden gebruikt voor promotionele doeleinden. Indien u uw toestemming wilt intrekken, kunt u dit schriftelijk doen. 8. Aansprakelijkheid: a. Danssa is niet aansprakelijk voor blessures, ongeval, letsel of schade (zowel fysiek als materieel). Het volgen van lessen/activiteiten geschied geheel op eigen risico. Men blijft zelf verantwoordelijk voor deelname aan de les/activiteit i.v.m. ongeval of letsel. b.Danssa is niet aansprakelijk voor schade aan zaken (roerend en onroerende goederen) en/of schade aan derden veroorzaakt door de deelnemers. Kosten hieruit voortvloeiend worden op de deelnemers verhaald. c. Danssa is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van eigendommen van de deelnemers. 9.Akkoord: Door inschrijving gaan leden van Danssa c.q. ondergetekenden akkoord met de algemene voorwaarden en is hij/zij gehouden de geldende huisregels na te leven. 10. Onvoorzien: In gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien zijn beslist Danssa hierover. Danssa behoudt zich het recht tot wijzigingen binnen de algemene voorwaarden.
Danssa
Danssa