NAVIGATIE
SOCIAL
            ©2019 Danssa     Alle rechten voorbehouden                                           Privacy                                                                             Made with MAGIX
    

Algemene

Voorwaarden

 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, activiteiten, overeenkomsten en/of werkzaamheden van Danssa.   1. Inschrijven: a. Men schrijft zich in voor een seizoencursus, een korte cursus of een activiteit, hierdoor wordt men verplicht het volledige lesgeld vooraf te voldoen.      Een seizoen is 10  maanden van september t/m juni (tijdens schoolvakanties worden er geen reguliere lessen gegeven). De lesdata van de cursussen      en workshops worden vooraf bekend gemaakt. Indien U later in een cursus instroomt wordt het lesgeld naar rato verrekend. b. Inschrijvingen voor een seizoencursus zijn voor onbepaalde tijd en worden automatisch verlengd.       Inschrijvingen voor korte cursussen en activiteiten zijn voor bepaalde duur en worden niet automatisch verlengd. c. Inschrijvingen zijn persoonsgebonden en kunnen niet op andere personen worden overgedragen. d. Minderjarigen mogen zich zonder toestemming van ouder(s)/voogd niet inschrijven. Ouder(s)/voogd die een overeenkomst voor minderjarigen aangaan     zijn ten alle tijden mede verantwoordelijk voor de algemene voorwaarden en de geldende huisregels. 2. Lidmaatschap: a. Indien men zich inschrijft ben je automatisch lid van Danssa. b. Het lidmaatschap eindigt bij opzegging (zie punt 5). 3. Betalen: a. Betaling geschied vóór of tijdens de eerste les/activiteit, dit kan door middel van een betalingsverzoek of door contant af te rekenen.      De betalingsverzoeken worden verstuurd na inschrijving en dient binnen het  gestelde betalingstermijn te worden voldaan.      Een seizoencursus kan in termijnen worden betaald. b. Bij niet tijdige betaling kan men geweigerd worden op de les/activiteit. Bij in gebreke blijven van betaling zijn bijkomende kosten (zoals administratieve      kosten incassobureau, enz.) voor rekening van het lid c.q. ondergetekende. c. Afwezigheid van een lid tijdens de lessen/activiteiten ontheft het lid c.q. ondergetekende niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde     lesgeld en geeft geen recht op restitutie.    d. Danssa behoudt zich het recht voor de lestarieven per seizoen (sep-juni) te indexeren. 4. Lesdoorgang: a. Bij gegronde redenen (overmacht situaties) kan Danssa lessen/activiteiten annuleren zonder dat hier inval en/of financiële consequenties     aan verbonden zijn. Restitutie van lesgelden is niet mogelijk. b. Wanneer er wegens ziekte van een docent tenminste vier of meerdere weken achtereenvolgende lessen komen te vervallen, kan restitutie van lesgeld      schriftelijk worden aangevraagd. Inhaallessen of lessen die worden gegeven door een vervangende docent vallen daar niet onder. c. Als de beschikbaarstelling van de accommodatie niet kan worden voldaan, zal geen teruggave van de betaalde bedragen plaatsvinden. Echter zullen de      lessen/activiteiten op een nog nader te bepalen tijdstip ingehaald kunnen worden. d. Lessen/activiteiten vinden alleen doorgang bij voldoende deelname. Bij onvoldoende deelname worden de lessen/activiteiten door Danssa geannuleerd     en hoeft er geen lesgeld betaald te  worden. Indien u al betaald heeft vindt restitutie van het betreffende lesgeld plaats. 5. Opzeggen: a. Een seizoencursus kan schriftelijk, middels het uitschrijfformulier, worden opgezegd. Deze is via de docent of via info@danssa.nl te verkrijgen.     Opzeggen kan uiterlijk één maand voor het volgende betaaltermijn. Het huidige termijn blijft u verschuldigd, daarna hoeft u niets meer te betalen.      Indien men te laat opzegt is het lid c.q. ondergetekende verplicht het volledige verschuldigde bedrag voor het volgende termijn te voldoen.      Het mondelinge opzeggen van het lidmaatschap wordt niet als officiële opzegging in aanmerking genomen.      Een korte cursus of workshop wordt automatisch opgezegd na de laatste les/activiteit. b.  Indien men tussentijds een cursus wil beëindigen/opzeggen kan men dit schriftelijk of per e-mail doen middels het uitschrijfformulier. Bij tussentijdse      beëindiging/opzegging van de lessen blijft men lesgeld verschuldigd over de gehele cursus/betaaltermijn. Slechts in gevallen van langdurige ziekte van      het lid met daarbij een overhandiging van een doktersverklaring of bij verhuizing naar een andere woonplaats buiten de regio kan hiervan worden       afgeweken. Dit ter beoordeling van Danssa, verzoeken hiertoe dienen schriftelijk te gebeuren!   6. Wijzigingen:     Adreswijzigingen en/of andere belanghebbende mededelingen dienen op tijd schriftelijk doorgegeven te worden. 7. Beeldmateriaal:     Tijdens de lessen/activiteiten kunnen foto's en/of video opnamen worden gemaakt. Het lid c.q. ondergetekende geeft toestemming dat deze     beeldopnamen door Danssa mogen worden gebruikt voor promotionele doeleinden. Indien u uw toestemming wilt intrekken, dient u dit schriftelijk doen.  8. Aansprakelijkheid: a. Danssa is niet aansprakelijk voor blessures, ongeval, letsel of schade (zowel fysiek als materieel). Het volgen van lessen/activiteiten geschied geheel op      eigen risico. Men blijft zelf verantwoordelijk voor deelname aan de les/activiteit i.v.m. ongeval of letsel.  b. Danssa is niet aansprakelijk voor schade aan zaken (roerend en onroerende goederen) en/of schade aan derden veroorzaakt door de deelnemers.      Kosten hieruit voortvloeiend worden op de deelnemers verhaald.    c. Danssa is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van eigendommen van de deelnemers.    9. Akkoord:       Door inschrijving gaan leden van Danssa c.q. ondergetekenden akkoord met de algemene voorwaarden en is hij/zij gehouden       de geldende huisregels na te leven. 10. Onvoorzien:       In gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien zijn beslist Danssa hierover.         Danssa behoudt zich het recht tot wijzigingen binnen de algemene voorwaarden.
NAVIGATIE
SOCIAL
© 2019 Danssa  Alle rechten voorbehouden    Made with MAGIX
    

Algemene

Voorwaarden

 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, activiteiten, overeenkomsten en/of werkzaamheden van Danssa.   1. Inschrijven: a. Men schrijft zich in voor een seizoencursus, een      korte cursus of activiteit, hierdoor wordt men      verplicht het volledige lesgeld vooraf te voldoen.     Een seizoen is 10 maanden van september t/m juni      (tijdens schoolvakanties worden er geen reguliere      lessen gegeven).     De lesdata van de cursussen en workshops     worden vooraf bekend gemaakt. Indien U later in     een cursus instroomt wordt het lesgeld naar rato     verrekend. b. Inschrijvingen voor een seizoencursus zijn voor     onbepaalde tijd en worden automatisch verlengd.       Inschrijvingen voor korte cursussen en activiteiten     zijn voor bepaalde duur en worden niet     automatisch verlengd. c. Inschrijvingen zijn persoonsgebonden en kunnen     niet op andere personen worden overgedragen. d. Minderjarigen mogen zich zonder toestemming     van ouder(s)/voogd niet inschrijven.     Ouder(s)/voogd die een overeenkomst voor     minderjarigen aangaan zijn ten alle tijden mede     verantwoordelijk voor de algemene voorwaarden     en de geldende huisregels. 2. Lidmaatschap: a. Indien men zich inschrijft ben je automatisch lid     van Danssa. b. Het lidmaatschap eindigt bij opzegging (zie punt 5). 3. Betalen: a. Betaling geschied vóór of tijdens de eerste     les/activiteit, dit kan door middel van een     betalingsverzoek of door contant af te rekenen.     De betalingsverzoeken worden verstuurd na     inschrijving en dient binnen het      gestelde betalingstermijn te worden voldaan. Een     seizoencursus kan in termijnen worden betaald. b. Bij niet tijdige betaling kan men geweigerd worden     op de les/activiteit. Bij in gebreke blijven van     betaling zijn bijkomende kosten (zoals     administratieve kosten, incassobureau, enz.) voor     rekening van het lid c.q. ondergetekende. c. Afwezigheid van een lid tijdens de     lessen/activiteiten ontheft het lid c.q.     ondergetekende niet van de verplichting tot     betaling van het verschuldigde lesgeld en geeft     geen recht op restitutie.    d. Danssa behoudt zich het recht voor de lestarieven     per seizoen (sep-juni) te indexeren. 4. Lesdoorgang: a. Bij gegronde redenen (overmacht situaties) kan     Danssa lessen/activiteiten annuleren zonder dat     hier inval en/of financiële consequenties aan     verbonden zijn. Resitutie van lesgelden is niet     mogelijk. b. Wanneer er wegens ziekte van een docent     tenminste vier of meerdere weken     achtereenvolgende lessen komen te vervallen, kan     restitutie van lesgeld schriftelijk worden     aangevraagd. Inhaallessen of lessen die     worden gegeven door een vervangende docent     vallen daar niet onder. c. Als de beschikbaarstelling van de accommodatie     niet kan worden voldaan, zal geen teruggave van     de betaalde bedragen plaatsvinden. Echter zullen     de lessen/activiteiten op een nog nader te bepalen     tijdstip ingehaald kunnen worden. d.Lessen/activiteiten vinden alleen doorgang bij     voldoende deelname. Bij onvoldoende deelname     worden de lessen/activiteiten door Danssa     geannuleerd en hoeft er geen lesgeld betaald te     worden. Indien u al betaald heeft vindt restitutie     van het betreffende lesgeld plaats. 5. Opzeggen: a. Een seizoencursus kan schriftelijk, middels het       uitschrijfformulier, worden opgezegd. Deze is via     de docent of via info@danssa.nl te verkrijgen.     Opzeggen kan uiterlijk één maand voor het     volgende betaaltermijn. Het huidige termijn     blijft u verschuldigd, daarna hoeft u niets meer te     betalen. Indien men te laat opzegt is het lid c.q.     ondergetekende verplicht het volledige     verschuldigde bedrag voor het volgende termijn     te voldoen. Het mondelinge opzeggen van het     lidmaatschap wordt niet als officiële opzegging     in aanmerking genomen.     Een korte cursus of workshop wordt automatisch     opgezegd na de laatste les/activiteit. b.Indien men tussentijds een cursus wil     beëindigen/opzeggen kan men dit schriftelijk of     per e-mail doen middels het uitschrijfformulier.     Bij tussentijdse beëindiging/opzegging van de      lessen blijft men lesgeld verschuldigd over de      gehele cursus/betaaltermijn. Slechts in gevallen     van langdurige ziekte van het lid met daarbij een     overhandiging van een doktersverklaring of bij     verhuizing naar een andere woonplaats buiten de     regio kan hiervan worden afgeweken.     Dit ter beoordeling van Danssa, verzoeken hiertoe     dienen schriftelijk te gebeuren!   6. Wijzigingen:     Adreswijzigingen en/of andere belanghebbende     mededelingen dienen op tijd schriftelijk     doorgegeven te worden. 7. Beeldmateriaal:     Tijdens de lessen/activiteiten kunnen foto's en/of     video opnamen worden gemaakt. Het lid c.q.      ondergetekende geeft toestemming dat deze     beeldopnamen door Danssa mogen worden     gebruikt voor promotionele doeleinden. Indien u     uw toestemming wilt intrekken, kunt u dit     schriftelijk doen.  8. Aansprakelijkheid: a. Danssa is niet aansprakelijk voor blessures,     ongeval, letsel of schade (zowel fysiek als     materieel). Het volgen van lessen/activiteiten     geschied geheel op eigen risico. Men blijft     zelf verantwoordelijk voor deelname aan de     les/activiteit i.v.m. ongeval of letsel.  b.Danssa is niet aansprakelijk voor schade aan zaken     (roerend en onroerende goederen) en/of schade     aan derden veroorzaakt door de deelnemers.      Kosten hieruit voortvloeiend worden op de     deelnemers verhaald.    c. Danssa is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of     beschadigingen van eigendommen van de     deelnemers.    9.Akkoord:     Door inschrijving gaan leden van Danssa c.q.     ondergetekenden akkoord met de algemene     voorwaarden en is hij/zij gehouden de geldende      huisregels na te leven. 10. Onvoorzien:       In gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien       zijn beslist Danssa hierover.         Danssa behoudt zich het recht tot wijzigingen       binnen de algemene voorwaarden.
                  Privacy
Danssa
Danssa