NAVIGATIE
SOCIAL
            ©2018 Danssa     Alle rechten voorbehouden                                                                                                                        Made with MAGIX
    

Algemene

Voorwaarden

 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, activiteiten, overeenkomsten en/of werkzaamheden van Danssa.   1. Inschrijven: a. Men schrijft zich in voor een seizoencursus of een korte cursus, hierdoor wordt men verplicht het volledige lesgeld vooraf te voldoen.      Een seizoen is 10  maanden van september t/m juni (tijdens schoolvakanties worden er geen lessen gegeven). De lesdata van de korte cursussen en      workshops worden vooraf bekend gemaakt. Indien U later in een cursus instroomt wordt het lesgeld naar rato verrekend. b. Inschrijvingen voor een seizoencursus zijn voor onbepaalde tijd en worden automatisch verlengd.       Inschrijvingen voor korte cursussen zijn voor bepaalde duur en worden niet automatisch verlengd, u dient zich voor iedere korte cursus     opnieuw in te schrijven. c. Inschrijvingen zijn persoonsgebonden en kunnen niet op andere personen worden overgedragen. d. Minderjarigen mogen zich zonder toestemming van ouder(s)/voogd niet inschrijven. Ouder(s)/voogd die een overeenkomst voor minderjarigen aangaan     zijn ten alle tijden mede verantwoordelijk voor de algemene voorwaarden en de geldende huisregels. 2. Lidmaatschap: a. Indien men zich inschrijft ben je automatisch lid van Danssa. b. Het lidmaatschap eindigt bij opzegging (zie punt 5). 3. Betalen: a. Betaling geschied vóór of tijdens de eerste les/activiteit, dit kan door middel van een betalingsverzoek of door contant af te rekenen.      De betalingsverzoeken worden verstuurd na inschrijving en dient binnen het  gestelde betalingstermijn te worden voldaan.      Een seizoencursus kan in termijnen worden betaald. b. Bij niet tijdige betaling kan men geweigerd worden op de les. Bij in gebreke blijven van betaling zijn bijkomende kosten (zoals administratieve kosten,      incassobureau, enz.) voor rekening van het lid c.q. ondergetekende. c. Afwezigheid van een lid tijdens de lessen/activiteiten ontheft het lid c.q. ondergetekende niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde     lesgeld en geeft geen recht op restitutie.    d. Danssa behoudt zich het recht voor de lestarieven per seizoen (sep-juni) te indexeren. 4. Lesdoorgang: a. Bij gegronde redenen (overmacht situaties) kan Danssa lessen/activiteiten annuleren zonder dat hier inval en/of financiële consequenties     aan verbonden zijn. b. Wanneer er wegens ziekte van een docent tenminste vier of meerdere weken achtereenvolgende lessen komen te vervallen, kan restitutie van lesgeld      schriftelijk worden aangevraagd. Inhaallessen of lessen die worden gegeven door een vervangende docent vallen daar niet onder. c. Als de beschikbaarstelling van de accommodatie niet kan worden voldaan, zal geen teruggave van de betaalde bedragen plaatsvinden. Echter zullen de      lessen/activiteiten op een nog nader te bepalen tijdstip ingehaald kunnen worden. d. Lessen/activiteiten vinden alleen doorgang bij voldoende deelname. Bij onvoldoende deelname worden de lessen/activiteiten door Danssa geannuleerd     en hoeft er geen lesgeld betaald te  worden. Indien u al betaald heeft vindt restitutie van het betreffende lesgeld plaats. 5. Opzeggen: a. Een seizoencursus kan schriftelijk, middels het uitschrijfformulier, opgezegd worden in de maand juni en  december zonder gebonden te zijn aan      extra kosten. Gebeurt dit niet of te laat dan is het lid c.q. ondergetekende verplicht het volledige lesgeld voor het volgende termijn te voldoen.      Het mondelinge opzeggen van het lidmaatschap wordt niet als officiële opzegging in aanmerking genomen.      Een korte cursus of workshop wordt automatisch opgezegd op de laatste les. b.  Indien men tussentijds een cursus wil beëindigen/opzeggen kan men dit schriftelijk of per e-mail doen middels het uitschrijfformulier. Dit formulier is op      te vragen bij de docent of via info@danssa.nl. Bij tussentijdse beëindiging/opzegging van de lessen blijft men lesgeld verschuldigd over de gehele cursus.       Slechts in gevallen van langdurige ziekte van het lid met daarbij een overhandiging van een doktersverklaring of bij verhuizing naar een andere      woonplaats buiten de regio kan hiervan worden afgeweken. Dit ter beoordeling van Danssa, verzoeken hiertoe dienen schriftelijk te gebeuren!   6. Wijzigingen:     Adreswijzigingen en/of andere belanghebbende mededelingen dienen op tijd schriftelijk doorgegeven te worden. 7. Beeldmateriaal:     Tijdens de lessen/activiteiten kunnen foto's en/of video opnamen worden gemaakt. Het lid c.q. ondergetekende geeft toestemming dat deze     beeldopnamen door Danssa mogen worden gebruikt voor promotionele doeleinden. Indien u uw toestemming wilt intrekken, dient u dit schriftelijk doen.  8. Aansprakelijkheid: a. Danssa is niet aansprakelijk voor blessures, ongeval, letsel of schade (zowel fysiek als materieel). Het volgen van lessen/activiteiten geschied geheel op      eigen risico. Men blijft zelf verantwoordelijk voor deelname aan de les/activiteit i.v.m. ongeval of letsel.  b. Danssa is niet aansprakelijk voor schade aan zaken (roerend en onroerende goederen) en/of schade aan derden veroorzaakt door de deelnemers.      Kosten hieruit voortvloeiend worden op de deelnemers verhaald.    c. Danssa is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van eigendommen van de deelnemers.    9. Akkoord:       Door inschrijving gaan leden van Danssa c.q. ondergetekenden akkoord met de algemene voorwaarden en is hij/zij gehouden       de geldende huisregels na te leven. 10. Onvoorzien:       In gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien zijn beslist Danssa hierover.         Danssa behoudt zich het recht tot wijzigingen binnen de algemene voorwaarden.
NAVIGATIE
SOCIAL
© 2018 Danssa  Alle rechten voorbehouden    Made with MAGIX
    

Algemene

Voorwaarden

 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, activiteiten, overeenkomsten en/of werkzaamheden van Danssa.   1. Inschrijven: a. Men schrijft zich in voor een seizoencursus of een      korte cursus, hierdoor wordt men verplicht het     volledige lesgeld vooraf te voldoen. Een seizoen is     10 maanden van september t/m juni (tijdens       schoolvakanties worden er geen lessen gegeven).     De lesdata van de korte cursussen en workshops     worden vooraf bekend gemaakt. Indien U later in     een cursus instroomt wordt het lesgeld naar rato     verrekend. b. Inschrijvingen voor een seizoencursus zijn voor     onbepaalde tijd en worden automatisch verlengd.       Inschrijvingen voor korte cursussen zijn voor     bepaalde duur en worden niet automatisch     verlengd, u dient zich voor iedere korte cursus     opnieuw in te schrijven. c. Inschrijvingen zijn persoonsgebonden en kunnen     niet op andere personen worden overgedragen. d. Minderjarigen mogen zich zonder toestemming     van ouder(s)/voogd niet inschrijven.     Ouder(s)/voogd die een overeenkomst voor     minderjarigen aangaan zijn ten alle tijden mede     verantwoordelijk voor de algemene voorwaarden     en de geldende huisregels. 2. Lidmaatschap: a. Indien men zich inschrijft ben je automatisch lid     van Danssa. b. Het lidmaatschap eindigt bij opzegging (zie punt 5). 3. Betalen: a. Betaling geschied vóór of tijdens de eerste     les/activiteit, dit kan door middel van een     betalingsverzoek of door contant af te rekenen.     De betalingsverzoeken worden verstuurd na     inschrijving en dient binnen het      gestelde betalingstermijn te worden voldaan. Een     seizoencursus kan in termijnen worden betaald. b. Bij niet tijdige betaling kan men geweigerd worden     op de les. Bij in gebreke blijven van betaling zijn     bijkomende kosten (zoals administratieve kosten,     incassobureau, enz.) voor rekening van het lid c.q.        ondergetekende. c. Afwezigheid van een lid tijdens de     lessen/activiteiten ontheft het lid c.q.     ondergetekende niet van de verplichting tot     betaling van het verschuldigde lesgeld en geeft     geen recht op restitutie.    d. Danssa behoudt zich het recht voor de lestarieven     per seizoen (sep-juni) te indexeren. 4. Lesdoorgang: a. Bij gegronde redenen (overmacht situaties) kan     Danssa lessen/activiteiten annuleren zonder dat     hier inval en/of financiële consequenties aan     verbonden zijn. b. Wanneer er wegens ziekte van een docent     tenminste vier of meerdere weken     achtereenvolgende lessen komen te vervallen, kan     restitutie van lesgeld schriftelijk worden     aangevraagd. Inhaallessen of lessen die     worden gegeven door een vervangende docent     vallen daar niet onder. c. Als de beschikbaarstelling van de accommodatie     niet kan worden voldaan, zal geen teruggave van     de betaalde bedragen plaatsvinden. Echter zullen     de lessen/activiteiten op een nog nader te bepalen     tijdstip ingehaald kunnen worden. d.Lessen/activiteiten vinden alleen doorgang bij     voldoende deelname. Bij onvoldoende deelname     worden de lessen/activiteiten door Danssa     geannuleerd en hoeft er geen lesgeld betaald te     worden. Indien u al betaald heeft vindt restitutie     van het betreffende lesgeld plaats. 5. Opzeggen: a. Een seizoencursus kan schriftelijk, middels het     uitschrijfformulier, opgezegd worden in       de maand juni en december zonder gebonden te     zijn aan extra kosten. Gebeurt dit niet of te laat     dan is het lid c.q. ondergetekende verplicht het     volledige lesgeld voor het volgende termijn te     voldoen. Het mondelinge opzeggen van het        lidmaatschap wordt niet als officiële opzegging in     aanmerking genomen.     Een korte cursus of workshop wordt automatisch     opgezegd op de laatste les. b.Indien men tussentijds een cursus wil     beëindigen/opzeggen kan men dit schriftelijk of     per e-mail doen middels het uitschrijfformulier. Dit     formulier is op te vragen bij de docent of via     info@danssa.nl. Bij tussentijdse beëindiging/     opzegging van de lessen blijft men lesgeld     verschuldigd over de gehele cursus. Slechts in     gevallen van langdurige ziekte van het lid met     daarbij een overhandiging van een     doktersverklaring of bij verhuizing naar een     andere woonplaats buiten de regio kan hiervan     worden afgeweken. Dit ter beoordeling van     Danssa, verzoeken hiertoe dienen schriftelijk te     gebeuren!   6. Wijzigingen:     Adreswijzigingen en/of andere belanghebbende     mededelingen dienen op tijd schriftelijk     doorgegeven te worden. 7. Beeldmateriaal:     Tijdens de lessen/activiteiten kunnen foto's en/of     video opnamen worden gemaakt. Het lid c.q.      ondergetekende geeft toestemming dat deze     beeldopnamen door Danssa mogen worden     gebruikt voor promotionele doeleinden. Indien u     uw toestemming wilt intrekken, kunt u dit     schriftelijk doen.  8. Aansprakelijkheid: a. Danssa is niet aansprakelijk voor blessures,     ongeval, letsel of schade (zowel fysiek als     materieel). Het volgen van lessen/activiteiten     geschied geheel op eigen risico. Men blijft     zelf verantwoordelijk voor deelname aan de     les/activiteit i.v.m. ongeval of letsel.  b.Danssa is niet aansprakelijk voor schade aan zaken     (roerend en onroerende goederen) en/of schade     aan derden veroorzaakt door de deelnemers.      Kosten hieruit voortvloeiend worden op de     deelnemers verhaald.    c. Danssa is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of     beschadigingen van eigendommen van de     deelnemers.    9.Akkoord:     Door inschrijving gaan leden van Danssa c.q.     ondergetekenden akkoord met de algemene     voorwaarden en is hij/zij gehouden de geldende      huisregels na te leven. 10. Onvoorzien:       In gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien       zijn beslist Danssa hierover.         Danssa behoudt zich het recht tot wijzigingen       binnen de algemene voorwaarden.
Danssa
Danssa